BTC

比特币, Bitcoin

 • #加密货币
 • #PoW
 • #币安BUSD
 • #Binance Not listed (BUSD)
 • #币安未上线 (BUSD)
 • #바이낸스가 상장되지 않았습니다(BUSD)
 • #Binance は上場されていません (BUSD)
 • #Binance no figura en la lista (BUSD)
 • #Binance không được liệt kê (BUSD)
 • #Binance tidak terdaftar (BUSD)
 • #Binance n'est pas répertorié (BUSD)
 • #Binance listelenmiyor (BUSD)
 • #Binance не котируется (BUSD)
 • 66,227.264
 • $1.3万亿排名第1
 • $270.55亿
 • 1,968.85万

比特币实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6DOT7.45+5.27%
 • 7CGL0.00596+4.01%
 • 8BNB596.54+3.92%
 • 9SOL154.4+3.85%
 • 10PEPE0.0000006963+3.63%
 • 11XRP0.54+3.1%
 • 12BTC66,227.26+2.61%
 • 13ETH3,193.81+1.79%
 • 14DOGE0.16+0.69%
 • 15USDC1-0.02%
 • MORE+

行情数据

市值信息

 • $1.3万亿
 • 1,968.85万
 • $270.55亿
 • $1.2万亿
 • 2,100万
108.46%
93.75%
0.26%

价格行情

$64,245.4
现价: $66,227.264
$66,552.2

主流交易所行情 (BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/USD, 共26个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance66,313.2+2.73%18.98亿
 • OKX66,310.3+2.74%6.14亿
 • OKX66,197.8+2.64%10.9万
 • OKX69,674.1+2.84%262.33
 • OKX66,235.2+2.56%221.83
 • OKX66,821.5+2.56%174.54
 • OKX67,458+2.6%253.03
 • MEXC66,168.19+2.56%3.35亿
 • Gate66,186.9+2.6%3.3亿
 • Huobi66,157.73+0.27%8,914.53万
 • Binance66,348.02+2.77%4,350.14万
 • OKX66,350+2.77%7,181.52万
 • OKX66,212.6+2.59%1,448.54
 • OKX65,979.40%0
 • OKX69,351.8+1.84%0.04
 • MEXC66,197.63+2.47%74.98万
 • Gate65,997.8+2.4%14.9万
 • Huobi66,187.86+0.26%721.87万
 • Binance66,319.5+2.85%3.83万
 • Binance67,537.8+2.88%2,918.72
 • Binance69,882.2+3.41%928.93
 • OKX66,244+2.67%1.51万
 • OKX69,391.9+3.03%1,411.39
 • OKX66,282.4+2.64%216.05
 • OKX66,811.8+2.59%72.4
 • OKX67,354.9+2.68%1,120.76

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的BTC实时⾛势,今⽇比特币价格为$66,227.264,其24⼩时内交易额为$270.55亿。

精选资讯

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流